គណនីដៃគូ

យើងធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់យើងក្លាយជាអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ហ្វាយហ្វ្រេដខេមបូឌាដឹងពីសារៈសំខាន់នៃសេវាកម្មសាជីវកម្ម។ បង្កើតគណនីដៃគូជាមួយយើងហើយយើងនឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកក្នុងការរៀបចំការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មរបស់អ្នកទៅនិងនៅជុំវិញខេមផាំងសាម។ សេវាកម្មទីភ្នាក់ងាររបស់យើងរួមមានការជួលទូកឯកជនសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរការផ្ទេរចំណុចទៅកន្លែងផ្ទេរនិងដឹកជញ្ជូនទៅព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមហ៊ុន។ គណនីដៃគូជាមួយយើងមានន័យថាអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសវិក័យប័ត្រលឿននិងងាយស្រួលនិងប្រព័ន្ធកក់តាមអ៊ីនធឺណិតធម្មតា។ ទាក់ទងមកយើងដើម្បីរៀនបន្ថែមទៀតអំពីការចុះឈ្មោះនៅក្នុងគណនេយ្យប្រចាំខែឬការជួលឯកជន។

speed ferry 1.jpg