ផ្លូវនិងកាលវិភាគ

ចូរយើងនាំអ្នកទៅកន្លែងដែលអ្នកត្រូវការ

ferry 8.jpg

កាលវិភាគ

SPEED FERRY

ကျွန်တော့်ရဲ។

ពីក្រុងព្រះសីហនុទៅកោះរ៉ុង៖
៩ ៈ ០០ ព្រឹក ២ ៈ ០០ រសៀល។

ကျွန်တော့်ရဲ។

ត្រឡប់ (កោះរ៉ុង - ក្រុងព្រះសីហនុ)៖
១០ ៈ ០០ ព្រឹក, ៤ ៈ ០០ រសៀល។

ကျွန်တော့်ရဲ។

ကျွန်တော့်ရဲ។

ពីក្រុងព្រះសីហនុដល់កោះ Samloem៖

៩ ៈ ០០ ព្រឹក ២ ៈ ០០ រសៀល។


ត្រឡប់ (សាមលែម - ក្រុងព្រះសីហនុ)៖

១០ ៈ ០០ ព្រឹក, ៤ ៈ ០០ រសៀល។

ကျွန်တော့်ရဲ។

Hop កោះ

ကျွန်တော့်ရဲ។

(កោះរុង - សាឡោម)៖

៨ ៈ ០០ ព្រឹក ១ ៈ ០០ រសៀល

(សាមលែម - កោះរ៉ុង)៖

ម៉ោង ១១ ៈ ៣០ ព្រឹក ៥ ៈ ០០ ល្ងាច

ကျွန်တော့်ရဲ។

ការចាកចេញ

ម៉ោង ៩ ព្រឹក | ម៉ោង ២ រសៀល

ကျွန်တော့်ရဲ។

ကျွန်တော့်ရဲ។

ត្រឡប់
ម៉ោង ១០ ៈ ០០ ព្រឹក | 4:00 ល្ងាច

ကျွန်တော့်ရဲ។

ការចាកចេញ

ម៉ោង ៩ ព្រឹក | ម៉ោង ២ រសៀល

ကျွန်တော့်ရဲ។

ကျွန်တော့်ရဲ។

ត្រឡប់
ម៉ោង ១០ ៈ ០០ ព្រឹក | 4:00 ល្ងាច

ကျွန်တော့်ရဲ។

ការចាកចេញ

* ៩ ៈ ០០ ព្រឹក | * ១១: ៣០ ព្រឹក

* ម៉ោង ១ ៈ ៣០ រសៀល | 4:00 ល្ងាច

ကျွန်တော့်ရဲ។

ត្រឡប់
* ម៉ោង ៦ ៈ ៣០ ព្រឹក | * ១១ ៈ ០០ ព្រឹក | ម៉ោង ១២ ៈ ៣០ រសៀល * ម៉ោង ២ ៈ ០០ រសៀល

* សាឡាងទៅកោះរ៉ុង + ផ្ទេរតាមឡានក្រុងទៅគោលដៅចុងក្រោយ។

ကျွန်တော့်ရဲ។

ការចាកចេញ

ម៉ោង ១ ៈ ៣០ រសៀល

* (Subjetc ទៅភាពអាចរកបាន)

ကျွန်တော့်ရဲ។

ត្រឡប់
3:00 រសៀល

ကျွန်တော့်ရဲ។

ការចាកចេញ

ម៉ោង ៩ ព្រឹក | ម៉ោង ២ រសៀល

ကျွန်တော့်ရဲ។

ត្រឡប់
ម៉ោង ១០ ៈ ០០ ព្រឹក | 4:00 ល្ងាច

ကျွန်တော့်ရဲ។

ការចាកចេញ

ម៉ោង ៩ ព្រឹក | ម៉ោង ២ រសៀល

ကျွန်တော့်ရဲ។

ត្រឡប់

ម៉ោង ១០ ៈ ០០ ព្រឹក | 4:00 ល្ងាច

ကျွန်တော့်ရဲ។

+855 81 466880

+855 70 934744

+855 96 9828797

Speed Ferry Cambodia Ochheuteal Street 500, Sihanoukville 18200, Cambodia

©2017 Speed Ferry Cambodia. All rights reserved. Developed by Cambodiaweb.net

TMT ID: TMT2445